Sangupani Vinayagar Temple( Kanchipuram )
Presiding Deity: Sangupani Vinayaga