Pon Vazhividum Vinayagar Temple( Thondi )
Presiding Deity: Vinayagar