Agatheeswara Temple( Pozhichalur )
Presiding Deity: Agatheeswar