Sri Subramanya Temple, Pazhamudircholai( Pazhamudir Cholai )
Presiding Deity: Vel Murugan