Ashta Lakshmi Temple( Chennai )
Presiding Deity: Mahavishnu