Sri Karpaga Vinayagar Temple( Pillayarpatti )
Presiding Deity: Karpaga Vinayagar